سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه های علمیه برادران و خواهران 
مدرس 
1381/07/01 
ادامه دارد 
ادبیات عرب 
تدریس 
حوزه های علمیه برادران و خواهران 
مدرس 
1385/07/01 
1392/07/01 
اصول فقه 
تدریس 
حوزه خواهران 
مدرس 
1390/07/01 
ادامه دارد 
علوم قرآنی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1393/11/01 
ادامه دارد 
علوم قرآنی 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
1386/07/01 
1391/07/01 
دروس معارف 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
1388/07/01 
1390/07/01 
اخلاق و تاریخ اسلام 
تدریس 
مسجد دانشگاه 
مدرس 
1391/07/01 
1392/07/01 
تفسیر قرآن