قرآن و مدیریت بر اساس استعدادهای انسانی
53 بازدید
مقطع: سطح 2
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : مریم رضازاده