آرزو های پسندیده در قرآن
47 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه ابراهیمی
آرزو خواهش چيزي است كه دستيابي به آن محال و يا دور از انتظار است. آرزو مي‌تواند بازدارنده انسان و يا محرك او به سوي اهدافش باشد. اگر انسان آرزوهاي پوچ را دنبال كند به اهداف متعال نمي‌رسد. اما آرزوهاي پسنديده انسان را به سوي هدفش رهنمون مي‌كند. انسان وقايع را در خيال خود آن‌گونه كه آرزو دارد، تصور مي‌كند. بنابراين براي دستيابي به آن تلاش مي‌نمايد، پس ضرورت دارد كه آرزوهاي پسنديده پرورش يابد. بنابراين لازم دانستم آرزوهاي پسنديده در قرآن را بررسي كنيم، تا فرد را در اين مسير ياري مي‌كند. قرآن آرزوهاي پيامبران و صالحان را به عنوان الگويي براي افراد آورده است و دستيابي به آرزو را به اراده‌ي خداوند محقق مي‌داند. در آيات قرآن و همچنين روايات از آرزوهاي بلند نهي شده، زيرا انسان را به پوچ‌گرايي سوق مي‌دهد اما به عكس به آرزوهاي كوتاه و پسنديده سفارش شده و آن را محرك انسان مي‌داند. پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌وآله آرزو را رحمتي براي امت خود مي‌داند و نبود آن را مساوي با عدم پيشرفت و تكامل معرفي مي‌نمايد، پس آرزو نقش بسيار مهمي در زندگي انسان و پيشرفت در جنبه‌هاي مادي و معنوي بشر دارد. در طي تحقيقات به روش كتابخانه‌اي مشخص شد كه قرآن براي دور كردن اذهان از آرزوهاي ناپسند به بيان عواقبي كه آرزوها به دنبال دارد پرداخته و فرد را به سمت آرزوهاي پسنديده سوق داده و نمونه‌هاي آرزوهاي پيامبران و افراد صالح و مؤمن و حتي آرزوهاي پسنديده كه از زبان افراد ناصالح گفته شده را براي ارائه الگويي صحيح در بيان آرزوهاي انسان‌ها آورده است تا در مسير درست آرزو، مشخص گردد. پس اگر آرزوهاي پسنديده پرورش يابد، نه تنها مسير صحيح آرزو مشخص مي‌گردد، بلكه انسان را از پوچي‌ و بي‌هدفي دور مي‌كند و به جايگاه والاي انساني هدايت مي‌كند.